Oficjalna strona GKS Rokita Rokietnica

RODO

strona główna


W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanym RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy Państwa, iż:


Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Gminny Klub Sportowy „Rokita” Rokietnica, ul. Trakt Napoleoński 16, 62-090 Rokietnica, NIP 7772383111, REGON 639613452, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000082131, strona www: www.gksrokitarokietnica.pl
Z Administratorem danych skontaktować się można za pomocą poczty tradycyjnej kierowanej na adres: ul. Trakt Napoleoński 16, 62-090 Rokietnica lub osobiście w siedzibie Administratora lub mailowo: [email protected].

ADO przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu:

 1. zatrudnienia i członkostwa u Administratora – w szczególności w zakresie wynikającym z przepisów prawa – podstawa prawna przetwarzania: art.6 ust.1 lit. c – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze a także działalności statutowej Administratora – podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit a RODO – przetwarzanie na podstawie wyrażonej zgody, art. 9 ust. 2 lit d RODO – przetwarzanie dla danych osobowych szczególnej kategorii oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie w celu wykonania umowy lub w ramach działań zmierzających do zawarcia umowy a także art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes ADO.
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia umowy oraz realizacji działań statutowych. Pomimo dobrowolności, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy, wstąpienia do Stowarzyszenia bądź brania udziału w działaniach podejmowanych przez Stowarzyszenie w ramach swojej działalności statutowej;
 2. udzielania odpowiedzi na pytania zadane przez pocztę elektroniczną – podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit f RODO – uzasadniony interes ADO. Podanie danych jest dobrowolne;
 3. współpracy z firmami zewnętrznymi, z którymi ADO ma podpisaną umowę na świadczenie usług – podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit b RODO. Podanie danych jest niezbędne w celu współpracy,
 4. przyszłego dochodzenia roszczeń – podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes ADO.

W przypadku pojawienia się innego celu niż ww., zostanie Pani/Panu przekazany obowiązek informacyjny bezpośrednio w formularzu lub podczas pierwszej czynności skierowanej do Państwa.

Odbiorcy danych i podmioty przetwarzające:
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
1) organy Państwa w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
2) PZPN oraz WZPN;
3) organizatorzy turniejów oraz innych wydarzeń sportowych, w których uczestniczyć będą zawodnicy klubu,
4) firmy świadczące usługi na rzecz ADO, a w szczególności: księgowe, finansowe, ubezpieczeniowe, podmioty lecznicze;
5) innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla Administratora.

Uprawnienia osoby, której dane dotyczą:
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

 1. żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych;
 2. żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 3. żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych;
 4. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
 6. przenoszenia Pani/Pana danych osobowych;
 7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Aktualny adres organu nadzorczego to: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Prawo do cofnięcia zgody:
Jeżeli Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody ( art.6 ust.1. lit. a ), dane będą przetwarzane do momentu jej wycofania. Zgodę można wycofać osobiście w siedzibie Administratora lub poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: www.gksrokitarokietnica.pl Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

Okres przechowywania danych:
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na czas do ustania przyczyn tego przetwarzania oraz w terminach wymaganych przez przepisy prawa.
W przypadku gdy podstawą prawną przetwarzania była wyrażona zgoda – Pani/Pana dane będą przetwarzane do jej wycofania.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na piśmie lub w formie elektronicznej, w celach podanych powyżej oraz przy wykorzystaniu odpowiednich metod, służących zagwarantowaniu bezpieczeństwa i poufności danych osobowych zgodnie z art. 32 RODO.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

P